Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/03/30/9210
30.03.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-Z(6) ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2020/03/30/9209
30.03.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-R(14) ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2020/03/20/9208
20.03.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku o wypłacenie subwencji
T
2020/03/19/9207
19.03.2020
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki lub inne obiekty wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
T
2020/03/19/9206
19.03.2020
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/03/19/9205
19.03.2020
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór zgłoszenia wniosku/uwag do wyłożonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/03/19/9204
19.03.2020
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu
N
2020/03/18/9203
18.03.2020
MIASTO KALETY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/03/18/9202
18.03.2020
URZĄD GMINY BOBOWO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w podatkach, o wielkości gospodarstwa rolnego, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/03/18/9201
18.03.2020
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do II kategorii
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 67