Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/05/28/9467
28.05.2020
URZĄD MIEJSKI BRZEG DOLNY
Wzór wniosku o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
T
2020/05/28/9466
28.05.2020
URZĄD MIEJSKI BRZEG DOLNY
Wzór oświadczenia o niezamieszkiwaniu w budynku osób pomimo ich zameldowania na pobyt stały lub czasowy w tym budynku
T
2020/05/28/9465
28.05.2020
URZĄD MIEJSKI BRZEG DOLNY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2020/05/28/9464
28.05.2020
URZĄD GMINY SIEMYŚL
WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
T
2020/05/28/9463
28.05.2020
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
T
2020/05/28/9462
28.05.2020
URZĄD GMINY POTĘGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2020/05/28/9461
28.05.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2020/05/28/9460
28.05.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
T
2020/05/28/9459
28.05.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór wniosku o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
T
2020/05/28/9458
28.05.2020
GMINA WIELGIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wielgie
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 116