Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/17/8187
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/07/17/8186
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym zobowiązanego, złożone w związku z wnioskiem o ulgę w spłacie podatków (rolnego leśnego i od nieruchomości, od środków transportowych)
T
2019/07/17/8185
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2019/07/17/8184
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku
T
2019/07/17/8183
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
T
2019/07/17/8182
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
T
2019/07/17/8181
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach
T
2019/07/17/8180
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku
T
2019/07/17/8179
17.07.2019
URZĄD GMINY ZAPOLICE
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2019/07/17/8178
17.07.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór skargi w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10