Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/10/28/8817
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze miasta i gminy Skępe
T
2019/10/28/8816
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/10/28/8815
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2019/10/28/8814
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM
Wzór wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
T
2019/10/28/8813
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM
Wzór zgłoszenia wycinki drzew lub krzewów
T
2019/10/28/8812
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na obszarze miasta i gminy Skępe
T
2019/10/28/8811
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W SKĘPEM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2019/10/28/8810
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN
Wzór wniosku o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
T
2019/10/28/8809
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy /o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2019/10/28/8808
28.10.2019
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN
Wzór wniosku o zwrot / zaliczenie na poczet / zaksięgowanie nadpłaty podatku
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 156