Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/04/8103
04.07.2019
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trzydnik Duży
T
2019/07/04/8102
04.07.2019
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, o nieustanowieniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o położeniu działki w obszarze rewitalizacji
T
2019/07/04/8101
04.07.2019
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
T
2019/07/04/8100
04.07.2019
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
T
2019/07/04/8099
04.07.2019
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości
T
2019/07/04/8098
04.07.2019
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2019/07/04/8097
04.07.2019
URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/a
T
2019/07/04/8096
04.07.2019
URZĄD GMINY W LISEWIE
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2019/07/04/8095
04.07.2019
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2019/07/04/8094
04.07.2019
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Wzór wniosku o wydanie dziennika budowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19