Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji publicznej

Organ administracji publicznej, który prowadzi postępowanie administracyjne może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Strona, na której żądanie zostało wszczęte postępowanie administracyjne prowadzone przez organ administracji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek strony, na rzecz której postępowanie zostało wszczęte
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego stronie służy zażalenie. Strona może złożyć zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji publicznej

  Zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji publicznej

  Organ administracji publicznej, który prowadzi postępowanie administracyjne może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

  Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane