Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wstrzymanie wykonania decyzji

Strona może żądać wstrzymania wykonania decyzji przez organ administracji publicznej przed rozpatrzeniem prośby o przewrócenie terminu do wniesienia lub odwołania albo w uzasadnionych przypadkach po wniesieniu odwołania albo jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania albo jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 K.p.a. albo gdy na decyzję została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczą w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie organu administracji publicznej o wstrzymaniu wykonania decyzji w związku ze wznowieniem postępowania lub w związku z wszczęciem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, stronie służy prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.
W pozostałych przypadkach zażalenie nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wstrzymanie wykonania decyzji

Wstrzymanie wykonania decyzji

Strona może żądać wstrzymania wykonania decyzji przez organ administracji publicznej przed rozpatrzeniem prośby o przewrócenie terminu do wniesienia lub odwołania albo w uzasadnionych przypadkach po wniesieniu odwołania albo jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania albo jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 K.p.a. albo gdy na decyzję została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.