Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na założenie, rozszerzenie cmentarza

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie uzyskania zgody na założenie rozszerzenie cmentarza (komunalnego lub wyznaniowego) wykonywana jest analiza przedłożonych dokumentów i wydana zostaje decyzja określająca warunki które należy spełnić, naliczana jest opłata.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rada Gminy, Rada Miasta po uzyskaniu zgody od właściwego inspektora sanitarnego

Kogo dotyczy  

Administratorzy cmentarzy komunalnych i wyznaniowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek, dokumenty (opis, badania, operaty itp.) dot. spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959r. Nr 52 poz. 315) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U z 2008r. Nr 48, poz. 284
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

Wartość wyliczona indywidualnie w decyzji rachunkowej

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Wyrażenie zgody na założenie
  • rozszerzenie cmentarza
  • Wyrażenie zgody na założenie, rozszerzenie cmentarza

    Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie uzyskania zgody na założenie rozszerzenie cmentarza (komunalnego lub wyznaniowego) wykonywana jest analiza przedłożonych dokumentów i wydana zostaje decyzja określająca warunki które należy spełnić, naliczana jest opłata.