Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny

Wydanie Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej do szeregu ulg i zniżek należnych mieszkańcom Gminy Piaseczno posiadającym minimum troje i więcej dzieci.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Kogo dotyczy  

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (bez względu na to, czy osiągają dochód), mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie PKDR, przedstawia się także do wglądu: 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość; 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich, przy składaniu wniosku o przyznanie KDR są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.
 • Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności: 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz odebrania kart lub duplikatów w imieniu członków rodziny wskazanych we wniosku.
Czas realizacji  

W przypadku złożenia wniosku przez internet odbioru karty można dokonać w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich po 5 dniach od daty złożenia wniosku.

Opłaty  

Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty z powodu utraty, zniszczenia lub jej zagubienia podlega opłacie w wysokości 10,00 zł brutto płatnej w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Tryb odwoławczy  

nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie tradycyjnej wersji plastikowej karty z chipem elektronicznym lub wersji mobilnej dostępnej poprzez aplikację na urządzeniach mobilnych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja dołączonych dokumentów i przygotowanie karty 3. Powiadomienie o możliwości odbioru lub informacja o odmowie wydania karty i konieczności uzupełnienia dokumentów 4. Odbiór karty

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   karta mieszkańca

  Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny

  Wydanie Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej do szeregu ulg i zniżek należnych mieszkańcom Gminy Piaseczno posiadającym minimum troje i więcej dzieci.