Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych

Uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Spraw Wewnętrznych (w zakresie rejestru PESEL), organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta – w zakresie rejestru mieszkańców)

Kogo dotyczy  

1. Organy administracji publicznej, sądy, prokuratury 2. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, straże gminne (miejskie). 3. Komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego) 4. Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego 5. Państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach) 6. Polski Czerwony Krzyżowi (w zakresie danych osób poszukiwanych)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

1. Odwołanie od decyzji administracyjnej rozstrzygającej o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dostępu on-line do rejestru mieszkańców, wydanej przez organ gminy składa się w terminie 14 dni do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję; 2. Od decyzji administracyjnej rozstrzygającej o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dostępu on-line do rejestru PESEL, wydanej w I instancji przez Ministra Spraw Wewnętrznych składa się, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wniosek o ponowne rozpatrzenie

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnianie danych gromadzonych w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub decyzja administracyjna o odmowie przyznania tego dostępu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku do Ministra SW lub organu gminy 2. Zaopiniowanie wniosku pod względem formalno-prawnym oraz pod kątem spełniania warunków technicznych 3. W przypadku stwierdzenia braków wezwanie strony do ich uzupełnienia 4. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej dostęp do rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców w trybie teletransmisji danych lub decyzji o odmowie przyznania dostępu 5 Uzyskiwanie wglądu on-line danych z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnianie danych

  Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych

  Uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców