Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej. Strona może żądać wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją lub postanowieniem ostatecznym organu administracji publicznej z powodów wskazanych w przepisie art. 145 K.p.a. We wniosku o wznowienie postępowania strona powinna wskazać jedną z przesłanek wymienionych w tym przepisie oraz określić, kiedy dowiedziała się o istnieniu podstawy wznowienia postępowania.

W pierwszej fazie postępowania wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego postanowieniem rozstrzygnie zasadność wznowienia postępowania administracyjnego. W drugiej fazie postępowania, po jego wznowieniu, organ wyda decyzję, w której odmówi uchylenia decyzji lub postanowienia dotychczasowego albo uchyli decyzję lub postanowienie dotychczasowe i wyda nową decyzję lub postanowienie. Wniosek o wznowienie postępowania zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie organu administracji publicznej o odmowie wznowienia postępowania stronie służy prawo złożenia zażalenia właściwego organu II instancji w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Od decyzji organu administracji publicznej, wydanej we wznowionym postępowaniu, stronie służy prawo wniesienia odwołania do właściwego organu II instancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej. Strona może żądać wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją lub postanowieniem ostatecznym organu administracji publicznej z powodów wskazanych w przepisie art. 145 K.p.a. We wniosku o wznowienie postępowania strona powinna wskazać jedną z przesłanek wymienionych w tym przepisie oraz określić, kiedy dowiedziała się o istnieniu podstawy wznowienia postępowania.

W pierwszej fazie postępowania wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego postanowieniem rozstrzygnie zasadność wznowienia postępowania administracyjnego. W drugiej fazie postępowania, po jego wznowieniu, organ wyda decyzję, w której odmówi uchylenia decyzji lub postanowienia dotychczasowego albo uchyli decyzję lub postanowienie dotychczasowe i wyda nową decyzję lub postanowienie. Wniosek o wznowienie postępowania zostanie rozpatrzony nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania.