Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku wniosku o pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych lub zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił
 • Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac restauratorskich przy zabytku nieruchomym
 • Program prac konserwatorskich /prac restauratorskich / badań konserwatorskich /badań architektonicznych zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności: opis stanu zachowania zabytku a. opis stanu zachowania zabytku, b. wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań, c. wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, w przypadku występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich albo badań konserwatorskich
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku

  Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku

  Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku wniosku o pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku.