Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wstrzymanie wykonania decyzji/postanowienia

Strona może żądać wstrzymania wykonania decyzji przez organ administracji publicznej przed rozpatrzeniem prośby o przewrócenie terminu do wniesienia lub odwołania albo w uzasadnionych przypadkach po wniesieniu odwołania albo jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania albo jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 K.p.a. albo gdy na decyzję została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczą w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie organu administracji publicznej o wstrzymaniu wykonania decyzji w związku ze wznowieniem postępowania lub w związku z wszczęciem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, stronie służy prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.
W pozostałych przypadkach zażalenie nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wstrzymanie wykonania decyzji

  Wstrzymanie wykonania decyzji/postanowienia

  Strona może żądać wstrzymania wykonania decyzji przez organ administracji publicznej przed rozpatrzeniem prośby o przewrócenie terminu do wniesienia lub odwołania albo w uzasadnionych przypadkach po wniesieniu odwołania albo jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania albo jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 K.p.a. albo gdy na decyzję została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.