Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Warszawski bon żłobkowy

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent m.st. Warszawy

Kogo dotyczy  

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej. Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Z zastrzeżeniem, że świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej: a) zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, b) oczekują na objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę i wyrażą zgodę na skreślenie dziecka z listy oczekujących albo wyrażą zgodę na rezygnację z miejsca w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę, c) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, d) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie m.st. Warszawy, e) nie korzystają z urlopu wychowawczego; 2) przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 2 883 zł; 3) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia.
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu wychowawczego
 • Kopia umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.
 • Informacja podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z innych źródeł niż budżet m.st. Warszawy.
Czas realizacji  

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku podmiot realizujący świadczenie wzywa pisemnie osobę ubiegająca się o świadczenie do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach terminie, a osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Opłaty  

Postępowanie nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy , który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Rezultat realizacji usługi  

Świadczenie przyznawane jest przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzją administracyjną i wypłacane z budżetu m.st. Warszawy na podstawie wniosku, po spełnieniu łącznie wszystkich kryteriów.

Etapy realizacji usługi  

1. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 3. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach terminie, a osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony. 4. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • świadczenia rodzinne
 • warszawski bon żłobkowy
 • Podobne usługi  

  Warszawski bon żłobkowy

  Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna.