Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Sejm, Senat (lub organ wewnętrzny wskazany w regulaminie Sejmu, Senatu), jednostki samorządu terytorialnego (lub właściwy w tym zakresie organ wewnętrzny wskazany w statucie danej jednostki)

Kogo dotyczy  

Prawo składania petycji jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję RP przysługującym każdemu bez ograniczeń wynikających z wymagania obywatelstwa. Dotyczy: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi lub grup tych podmiotów.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Petycja i ewentualne załączniki
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego. Jeżeli organ, który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przesłać ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam skanu petycji.

Opłaty  

Od petycji nie są pobierane żadne opłaty

Tryb odwoławczy  

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie petycji

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie petycji, 2. Postępowanie wyjaśniające, 3. Odpowiedź na petycje

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • petycja
 • konstytucja
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • Podobne usługi  

  Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.