Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenia na broń

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji:
- o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,
- o wydanie zgody uprawniającej do wywozu broni i amunicji z terytorium RP,
- o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni.
Przez zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do nabycia broni palnej.

Przez zgodę na wywóz broni i amunicji z terytorium RP należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do wywozu broni palnej z terytorium RP.
Przez pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni należy rozumieć pozwolenie na posługiwanie się bronią:
1. w określonym celu, rodzaju i liczbie przez osoby fizyczne;
2. w związku z zatrudnieniem w podmiocie posiadającym pozwolenie na broń;
3. podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych w związku z posiadaniem licencji zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy terytorialnie komendant wojewódzkiego Policji

Kogo dotyczy  

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej - osób posiadających pozwolenie na broń palną chcących nabyć broń Zezwolenie na wywóz broni i amunicji z terytorium RP – osób posiadających pozwolenie na broń palną chcących wywieźć ją z terytorium RP. Wniosek o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni: 1. osób fizycznych zainteresowanych posiadaniem broni; 2. osób zatrudnionych w podmiotach posiadających pozwolenie na broń; 3. osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Podanie
 • 2. Dokument poświadczający uiszczenie opłaty skarbowej (jeżeli wymagana) w wysokości wskazanej dla odpowiedniego wniosku.

  W przypadku dołączania kopii/skanów dokumentów konieczne będzie przedłożenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oryginałów załączonych dokumentów (poza Elektronicznym Poświadczeniem Opłaty EPO wygenerowanym z systemu płatności ePUAP) - nie dotyczy załączników uwierzytelnionych zgodnie z art. 76a par. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego przez pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
 • 3a. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - łowiectwo:
  - orzeczenie lekarskie,
  - orzeczenie psychologiczne,
  - zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim,
  - zaświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego o posiadanych uprawnieniach do polowania.
 • 3b. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - cel sportowy:
  - orzeczenie lekarskie,
  - orzeczenie psychologiczne,
  - dokument potwierdzający członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  - dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji,
  - licencja właściwego polskiego związku sportowego.
 • 3c. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - ochrona osób i mienia:
  - orzeczenie lekarskie,
  - orzeczenie psychologiczne,
  - dokument potwierdzający zatrudnienie przez podmiot posiadający pozwolenie na broń obiektową i potwierdzający wykonywanie zadań z zakresu ochrony osób i mienia.
 • 3d. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - uczestnictwo, organizacja lub przeprowadzanie strzeleckich zawodów sportowych:
  - orzeczenie lekarskie,
  - orzeczenie psychologiczne,,
  - dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji,
  - licencja właściwego polskiego związku sportowego.
 • 3e. Dokumenty potwierdzające ważną potrzebę uzyskania pozwolenia/dopuszczenia w zależności od celu uzyskania pozwolenia/dopuszczenia - zarządzanie magazynem broni:
  - orzeczenie lekarskie,
  - orzeczenie psychologiczne,
  - dokument potwierdzający zatrudnienie przez podmiot posiadający pozwolenie na broń obiektową i potwierdzający wykonywanie zadań z zakresu zarządzania magazynem broni.
Czas realizacji  

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej - 7 dni.Zezwolenie na wywóz broni i amunicji z terytorium RP – 7 dni.Wniosek o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni – 1 miesiąc.

Opłaty  

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej - 17 zł, Zgoda uprawniająca do wywozu broni i amunicji z terytorium RP - brak opłaty, Pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni - odpowiednio: 242 zł (pozwolenie)/ 10 zł (dopuszczenie).

Tryb odwoławczy  

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej – nie dotyczy. Zezwolenie na wywóz broni i amunicji z terytorium RP – nie dotyczy. Wniosek o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni – należy złożyć do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenia na broń
Podobne usługi  

Pozwolenia na broń

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji:
- o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,
- o wydanie zgody uprawniającej do wywozu broni i amunicji z terytorium RP,
- o pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni.
Przez zaświadczenie uprawniające do nabycia broni palnej należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do nabycia broni palnej.

Przez zgodę na wywóz broni i amunicji z terytorium RP należy rozumieć dokument wystawiony przez właściwy organ administracji publicznej poświadczający uprawnienia danej osoby do wywozu broni palnej z terytorium RP.
Przez pozwolenie/dopuszczenie do posiadania broni należy rozumieć pozwolenie na posługiwanie się bronią:
1. w określonym celu, rodzaju i liczbie przez osoby fizyczne;
2. w związku z zatrudnieniem w podmiocie posiadającym pozwolenie na broń;
3. podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych w związku z posiadaniem licencji zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego.