Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃ, UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Karta Dużej Rodziny

Usługa umożliwia złożenie złożyć do właściwej Instytucji Publicznej wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na wniosek kierownika tej jednostki.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Zespół ds. Pomocy dla Uczniów i Kart dla Rodzin Wielodzietnych

Kogo dotyczy  

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 99 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 99 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie/przedłużenie Karty Dużej Rodziny
 • 1) W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • 2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • 3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • 4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • 5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • 7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Dział Obsługi Klienta ul. Wszystkich Świętych 1

Dni i godziny  
 • Środa, 07:30 - 15:00
 • Wtorek, 07:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 07:30 - 16:00
 • Piątek, 07:30 - 15:00
 • Czwartek, 07:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Brak

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/bip/

  Telefon   61 646-33-44
  Fax   61 878-48-11
  Słowa kluczowe   Karta Dużej Rodziny

  Karta Dużej Rodziny

  Usługa umożliwia złożenie złożyć do właściwej Instytucji Publicznej wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

  Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

  Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na wniosek kierownika tej jednostki.

  Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

  Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty.