Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/09/26/1015
26.09.2012
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów
T
2012/09/26/1014
26.09.2012
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
WNIOSEK O ZASZEREGOWANIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO DO RODZAJU POLE BIWAKOWE - Złożenie wniosku do organu prowadzącego ewidencję obiektu hotelarskiego rodzaju pole biwakowe o zaszeregowanie oraz dokonanie wpisu do ewidencji pól biwakowych
T
2012/09/26/1013
26.09.2012
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
INFORMACJA ROLNIKA O ZAKOŃCZENIU ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH GOSPODARSTWIE ROLNYM - Rolnik, który zakończył świadczenie usług hotelarskich w gospodarstwie rolnym składa informację do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o tym fakcie
T
2012/09/26/1012
26.09.2012
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2012/09/26/1011
26.09.2012
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI BUDOWY Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2012/09/26/1010
26.09.2012
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbiorowym odprowadzaniu ścieków
T
2012/09/26/1009
26.09.2012
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ - Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbiorowym zaopatrywaniu w wodę
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7