Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/07/26/964
26.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
N
2012/07/26/963
26.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
N
2012/07/26/962
26.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2012/07/26/961
26.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek dotyczący roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany - o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub o wykupienie nieruchomości lub jej części
N
2012/07/26/960
26.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek dotyczący roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany - o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
N
2012/07/26/959
26.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
N
2012/07/25/958
25.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
N
2012/07/25/957
25.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
T
2012/07/25/956
25.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
N
2012/07/25/955
25.07.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) przed zbyciem nieruchomości
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 65