Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/04/25/7575
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2019/04/25/7574
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków
T
2019/04/25/7573
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego
T
2019/04/25/7572
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o zamianę z urzędu lokalu komunalnego
T
2019/04/25/7571
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
T
2019/04/25/7570
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
T
2019/04/25/7569
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2019/04/25/7568
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku o przydzielenie lokalu mieszkalnego z puli mieszkań do remontu
T
2019/04/25/7567
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku w sprawie podziału nieruchomości zgodny z ustaleniami planu miejscowego, warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub niesprzeczny z przepisami odrębnymi
T
2019/04/25/7566
25.04.2019
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
Wzór wniosku w sprawie podziału nieruchomości dokonywany niezależnie od ustaleń planu lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 21