Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/12/05/8924
05.12.2019
GMINA WAGANIEC
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
N
2019/12/05/8923
05.12.2019
GMINA WAGANIEC
Wzór wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej
T
2019/12/05/8922
05.12.2019
GMINA WAGANIEC
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym zobowiązanego, złożone w związku z wnioskiem o ulgę w spłacie podatków (rolnego, leśnego i od nieruchomości, od środków transportowych)
T
2019/12/05/8921
05.12.2019
GMINA WAGANIEC
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej)
T
2019/12/05/8920
05.12.2019
GMINA WAGANIEC
Wzór wniosku o umorzenie podatku
T
2019/12/05/8919
05.12.2019
GMINA WAGANIEC
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
T
2019/12/05/8918
05.12.2019
URZĄD GMINY KŁODZKO
Wzór zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
T
2019/12/05/8917
05.12.2019
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
T
2019/12/05/8916
05.12.2019
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
T
2019/12/05/8915
05.12.2019
URZĄD MIASTA W KŁODZKU
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10