Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/11/22/8894
22.11.2019
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
T
2019/11/22/8893
22.11.2019
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku.
T
2019/11/22/8892
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Fabianki
T
2019/11/22/8891
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy /o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2019/11/22/8890
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porządkowym nieruchomości lub budynku
T
2019/11/22/8889
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych na terenie gminy
T
2019/11/22/8888
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2019/11/22/8887
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji
T
2019/11/22/8886
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/11/22/8885
22.11.2019
URZĄD GMINY W FABIANKACH
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11