Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
  • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w przypadku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego – wypis z planu
  • projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolniczej (bilans terenu )
  • opinia pochodzenia gruntów (PODG i K w Parczewie )
  • wypis z rejestru gruntów
  • wypis aktu notarialnego lub oświadczenie inwestora o cenie rynkowej gruntu będącego przedmiotem wyłączenia w przypadku gruntów kl. I-III b pochodzenia mineralnego i I-VI pochodzenia organicznego
  • oświadczenie o terminie rozpoczęcia inwestycji
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.04.121.1266 ze zm.) należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustalona według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Dokument określający aktualną wartość gruntów działki, niezbędny jest do pomniejszenia należności z tytułu wyłączenia (akt notarialny nabycia nieruchomości gruntowej lub wycena szacunkowa, sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) – w przypadku wyłączenia gruntów na cele: usługowo-handlowe, przemysłu, rzemiosła, eksploatacji kru

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej