Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Badanie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w kierunku agrofagów kraju importującego

Usługa umozliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia badań w kierunku agrofagów kraju importującego.
Przedmiotem badań są próbki roślin, produktów lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobrane w celu weryfikacji spełnienia wymagań importowych państw trzecich (państwo importera), do którego są przeznaczone lub przez którego są przemieszczane w celu zaopatrzenia ich w świadectwo fitosanitarne. Laboratorium wykonuje badanie w zależności od rodzaju towaru przeznaczonego na eksport, zgodnie z metodykami/procedurami zawartymi w aktualnym zakresie badań. Realizacja usługi odbywa się po dostarczeniu próbki przez: - klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne WIORiN – Oddziały lub Delegatury) na zlecenie klienta zewnętrznego wraz z protokołem pobrania prób. Po wykonaniu badania wystawiane jest sprawozdanie z badań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Podmioty (przedsiębiorcy, osoby fizyczne) eksportujące rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771)
 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r., poz. 301 z późn. zm., Art.103, ust.1 Art.18, ust.1)
Wymagane dokumenty  
 • Zlecenie
 • Protokół pobrania próby (wypełniony przez Oddziały/Delegatury WIORiN)
Czas realizacji  

W zależności od kierunku badania 1- 5 dni

Opłaty  

Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin.

Tryb odwoławczy  

14 dni (w przypadku decyzji)

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie badań próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w kierunku agrofagów kraju importującego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku wraz z dokumentacją przekazaną z wnioskiem 3. Uruchomienie badań.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Badanie próbek roślin
 • produktów roślinnych lub przedmiotów w kierunku agrofagów kraju importującego
 • Podobne usługi  

  Badanie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w kierunku agrofagów kraju importującego

  Usługa umozliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia badań w kierunku agrofagów kraju importującego.
  Przedmiotem badań są próbki roślin, produktów lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobrane w celu weryfikacji spełnienia wymagań importowych państw trzecich (państwo importera), do którego są przeznaczone lub przez którego są przemieszczane w celu zaopatrzenia ich w świadectwo fitosanitarne. Laboratorium wykonuje badanie w zależności od rodzaju towaru przeznaczonego na eksport, zgodnie z metodykami/procedurami zawartymi w aktualnym zakresie badań. Realizacja usługi odbywa się po dostarczeniu próbki przez: - klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne WIORiN – Oddziały lub Delegatury) na zlecenie klienta zewnętrznego wraz z protokołem pobrania prób. Po wykonaniu badania wystawiane jest sprawozdanie z badań.