Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Badanie próbek gleby/ podłoży i materiału roślinnego na obecność nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema

Celem usługi jest zlecenie badania próbek gleby/ podłoży i materiału roślinnego.
Przedmiotem badań są próbki gleby lub podłoży pochodzące z plantacji szkółkarskich materiału elitarnego i kwalifikowanego z rodzajów Prunus, Rubus i Fragaria, oraz próbki gleby, podłoży i materiału roślinnego pobrane na zlecenie indywidualne podmiotów. Laboratorium wykonuje badanie wg metodyki zawartej w protokole diagnostycznym PIORiN nr 27 wydanie 2. Realizacja usługi odbywa się po dostarczeniu próbki przez: - klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne WIORiN – Oddziały lub Delegatury) na zlecenie klienta zewnętrznego wraz z protokołem pobrania prób, - klienta zewnętrznego wraz ze zleceniem. Po wykonaniu badania wystawiane jest sprawozdanie z badań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Producenci sadowniczego materiału szkółkarskiego posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców wynikający z ustawy o ochronie roślin oraz osoby fizyczne.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 122, poz. 789)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych. (Dz. U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1611)
  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin. (Dz. U. z 2015 r., poz. 89)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin. (Dz. U. z 2015 r., poz. 482)
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r., poz. 972 z późn. zm., Art.103, ust.1)
Wymagane dokumenty  
  • Zlecenie
  • Protokół pobrania próby (w przypadku próbek zleconych przez klienta, pobranych przez Oddziały/Delegatury WIORiN)
Czas realizacji  

Od dostarczenia próbki 4 dni

Opłaty  

Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin. (Dz.U.2015,poz.89).

Tryb odwoławczy  

14 dni (w przypadku decyzji)

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie badań gleby/ podłoży i materiału roślinnego na obecność nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zlecenia 2. Weryfikacja dokumentacji przekazanej wraz ze zleceniem 3. Uruchomienie procedury badań.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Badanie próbek gleby/ podłoży i materiału roślinnego na obecność nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema
Podobne usługi  

Badanie próbek gleby/ podłoży i materiału roślinnego na obecność nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema

Celem usługi jest zlecenie badania próbek gleby/ podłoży i materiału roślinnego.
Przedmiotem badań są próbki gleby lub podłoży pochodzące z plantacji szkółkarskich materiału elitarnego i kwalifikowanego z rodzajów Prunus, Rubus i Fragaria, oraz próbki gleby, podłoży i materiału roślinnego pobrane na zlecenie indywidualne podmiotów. Laboratorium wykonuje badanie wg metodyki zawartej w protokole diagnostycznym PIORiN nr 27 wydanie 2. Realizacja usługi odbywa się po dostarczeniu próbki przez: - klienta wewnętrznego (jednostki organizacyjne WIORiN – Oddziały lub Delegatury) na zlecenie klienta zewnętrznego wraz z protokołem pobrania prób, - klienta zewnętrznego wraz ze zleceniem. Po wykonaniu badania wystawiane jest sprawozdanie z badań.