Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb, cele naukowo-badawcze

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Uprawniony do rybactwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek do marszałka województwa, który zawiera następujące dane i załączniki: - dane adresowe wnioskodawcy, - operat rybacki dla obwodu rybackiego którego ma dotyczyć zezwolenie, - opinia do operatu rybackiego, - umowa dzierżawy obwodu rybackiego, - wskazanie celu i wyczerpujące uzasadnienie wniosku, - gatunki i ilości ryb będące celem połowu, - miejsca pozyskania tarlaków, - termin połowu od – do, - metodę dokonywania połowów lub innych czynności określonych w art. 8 i 10 ustawy o rybactwie śródlądowym, - nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra, - planowane miejsce wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego. - potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) za dokonanie czynności urzędowej.
 • Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Czas realizacji  

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc, 2. w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty  

Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł

Tryb odwoławczy  

Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku . 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • hodowla
 • ochrona ryb
 • cele naukowo-badawcze
 • Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

  Hodowla ryb, ochrona zdrowia ryb, cele naukowo-badawcze