Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych w rybactwie śródlądowym

hodowla ryb

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

uprawniony do rybactwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego, który zawiera następujące dane: - pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy, - dane adresowe obiektu, - opis obiektu ze wskazaniem powierzchni, w przypadku stawów – powierzchni ogroblowanej, powierzchni lustra wody, ilość stawów, innych akwenów, - opis granic obrębu hodowlanego wnioskowanego do ustanowienia.
 • 2. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
 • 3. Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis do rejestru hodowców ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym).
 • 4. Czytelna mapa obiektu stawowego wraz z naniesieniem cieków wodnych oraz punktów poboru i zrzutu wody, a także z zaznaczeniem granic wnioskowanego obrębu hodowlanego.
 • 5. W przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego - kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie.
 • 6. Kserokopia pozwolenia wodno-prawnego, w przypadku, gdy jest ono wymagane (zgodnie z przepisami Prawa wodnego).
 • 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) za dokonanie czynności urzędowej.
Czas realizacji  

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc, 2. w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty  

Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł

Tryb odwoławczy  

Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   obręb hodowlany

  Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych w rybactwie śródlądowym

  hodowla ryb