Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej

Obsługa zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, przez upoważnionego pracownika KRUS, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe, mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz czy jest ono wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku wypełnienia również Wniosku o jednorazowe odszkodowanie, przedmiotem usługi będzie także rozpatrzenie tego wniosku, a w przypadku decyzji pozytywnej wypłata jednorazowego odszkodowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kogo dotyczy  

Zgłoszenia wypadku może dokonać sam poszkodowany lub inna osoba. Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić do Oddziału Regionalnego wskazując w formularzu jednostkę KRUS, w której poszkodowany podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz zgłoszenia wypadku oraz Wniosek o jednorazowe odszkodowanie.
Czas realizacji  

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzony zostanie protokół powypadkowy.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może w terminie 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. W przypadku uznania, że otrzymana decyzja o przyznaniu lub odmowie wypłaty jednorazowego odszkodowania jest niezgodna z przepisami lub stanem faktycznym, należy wnieść odwołanie do właściwego Sądu Rejonowego w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzone postępowanie powypadkowe, zakończone sporządzeniem Protokołu powypadkowego, oraz decyzja o przyznaniu lub odmowie jednorazowego odszkodowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wypadku, 2. Na podstawie danych zawartych w formularzu Zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, skontaktuje się z Państwem pracownik KRUS, który prowadzić będzie postępowanie powypadkowe, mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia. W ramach prowadzonych działań, konieczne będzie m.in. dokonanie oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przesłuchanie poszkodowanego i świadków zdarzenia, co wymagać będzie Państwa zgody na wejścia pracownika KRUS na teren gospodarstwa rolnego. 3. Po zebraniu niezbędnych dowodów, pracownik KRUS sporządzi Protokół powypadkowy, który stanowić będzie podstawę do przyznania, lub nie jednorazowego odszkodowania. Protokół powypadkowy zostanie przesłany do osoby poszkodowanej (wnioskodawcy) lub członków rodziny poszkodowanego pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wypadek
 • wypadek w rolnictwie
 • poszkodowany rolnik
 • odszkodowanie za wypadek
 • odszkodowanie
 • Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej

  Obsługa zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, przez upoważnionego pracownika KRUS, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe, mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz czy jest ono wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku wypełnienia również Wniosku o jednorazowe odszkodowanie, przedmiotem usługi będzie także rozpatrzenie tego wniosku, a w przypadku decyzji pozytywnej wypłata jednorazowego odszkodowania.