Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Oddział Regionalny ARiMR

Kogo dotyczy  

Osoby fizycznej, która: - przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku (wyjątki dotyczące osób niepełnoletnich oraz przypadków dziedziczenia), rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), - przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha nie prowadziła czynności świadczących o prowadzeniu działalności rolniczej (wyjątki dotyczące osób niepełnoletnich oraz przypadków dziedziczenia), - w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat, - posiada kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do ich uzupełnienia, - przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiąże się do jego zrealizowania, - najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2, w gospodarstwie: a) o łącznej powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, zwanych dalej "użytkami rolnymi", równej co najmniej powierzchni minimalnej, którą stanowi średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju - średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha, b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro, - jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 182 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 759 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (w tym biznesplan) na formularzu udostępnionym przez ARiMR, • Wniosek o płatność wraz z załącznikami na formularzu udostępnionym przez ARiMR • Wniosek o zmianę założeń biznesplanu wraz z załącznikami (w tym biznesplan) • Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty I raty pomocy wraz z załącznikami • Inne
Czas realizacji  

180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 90 dni od złożenia kompletnego wniosku o płatność. 30 dni od złożenia kompletnego wniosku o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Prezesa ARiMR za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie/wypłata pomocy finansowej Zgoda na zmianę założeń biznesplanu.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku i uprawnienia do uzyskania wsparcia/wypłaty pomocy/zgody na zmianę założeń biznesplanu. 3. Przyznanie/wypłata pomocy finansowej/zgody na zmianę założeń biznesplanu lub odmowa jej przyznania/wypłaty/zgody na zmianę założeń biznesplanu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek/sprawa poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

  Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

  Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

  Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

  Inwestycje w środki trwałe:

  nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
  w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

  Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

  chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
  prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
  prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.