Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin

1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji.
2. Wydanie decyzji o upoważnieniu w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.
3. Przekazanie decyzji o upoważnieniu w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin wnioskodawcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca/podmiot

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 • kopia dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, że osoby, które będą prowadziły kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin, posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie
 • wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

14 dni od decyzji wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzje.

Rezultat realizacji usługi  

Upoważnienie w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji. 2. Rejestracja podmiotu w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. 3. Wydanie decyzji w zakresie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin 4. Przekazanie decyzji w zakresie upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin wnioskodawcy.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Certyfikacja w integrowanej produkcji roślin

  Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin

  1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji.
  2. Wydanie decyzji o upoważnieniu w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.
  3. Przekazanie decyzji o upoważnieniu w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin wnioskodawcy.