Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze węglu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta . Wojewódzki inspektor w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 45 rozporządzenia Komisji(WE) nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie . Wnioski należy składać ok. miesiąca przed planowanym terminem siewu lub sadzenia . Pozwolenie jest przyznawane w przypadku braku takiego materiału w wykazie dostępnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanym metodami ekologicznymi zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. We wniosku należy podać uzasadnienie wyboru odmiany, z którego powinno wynikać , że wnioskowana odmiana ma duże znaczenie w produkcji ekologicznej a ewentualne alternatywne odmiany ekologicznego materiału siewnego będące w wykazie nie spełnią oczekiwań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kogo dotyczy  

producenci ekologiczni

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, znakowania i kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 889, poz. 250)
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2092/91 (Dz. U. UE L 189/1 z dnia 20.07.2007 r.) (Dz. U. z 2007 r. Nr 834, poz. 189)
  • Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1235)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Wydanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

Producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze węglu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta . Wojewódzki inspektor w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 45 rozporządzenia Komisji(WE) nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie . Wnioski należy składać ok. miesiąca przed planowanym terminem siewu lub sadzenia . Pozwolenie jest przyznawane w przypadku braku takiego materiału w wykazie dostępnego materiału siewnego nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanym metodami ekologicznymi zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. We wniosku należy podać uzasadnienie wyboru odmiany, z którego powinno wynikać , że wnioskowana odmiana ma duże znaczenie w produkcji ekologicznej a ewentualne alternatywne odmiany ekologicznego materiału siewnego będące w wykazie nie spełnią oczekiwań.