Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie.
Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań sanitarno-weterynaryjnych w gospodarstwie przy produkcji mleka surowego, po przeprowadzonej wcześniej kontroli.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Inspektor Weterynarii

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, instytucji/firm

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenia (WE) Nr.853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego Załącznik III Sekcja IX(Dz. U. 139 z 30.04.2004r ,str. 55) (Dz. U. z 2004 r. Nr 853, poz. 0)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm., Art.217)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie.
Czas realizacji  

30

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia możesz złożyć zażalenie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie zaadresuj do Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie

Wydanie zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia sanitarno-weterynaryjnego dotyczącego produkcji mleka surowego w gospodarstwie.
Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań sanitarno-weterynaryjnych w gospodarstwie przy produkcji mleka surowego, po przeprowadzonej wcześniej kontroli.