Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego.

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany roślin sadowniczych prowadzonych przez siebie plantacji szkółkarskich składa dostawca do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na położenie plantacji szkółkarskich.

Zgłoszenie upraw materiału szkółkarskiego do oceny polowej w celu uznania za materiał kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy ze względu na położenie plantacji

Kogo dotyczy  

Dostawca wytwarzający i wprowadzający do obrotu materiału szkółkarski.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 517 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r., poz. 129 z późn. zm., Art.71)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego.
  • Oświadczenie dostawcy będącego zachowującym odmianę, że materiał został wyprodukowany zgodnie
    z metodyką hodowli przyjętą dla danej odmiany albo,
  • Świadectwo oceny polowej albo wypis ze świadectwa lub etykietę urzędową wydaną dla tego materiału albo,
  • Oryginał lub kopię dokumentu zakupu materiału.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku, gdy składający wniosek o dokonanie oceny polowej materiału kategorii elitarny, lub kategorii kwalifikowany nie zgadza się z wynikami oceny , może złożyć wniosek o ponowne dokonanie oceny w terminie 3 dni od dnia otrzymania świadectwa lub informacji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego

Dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego.

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany roślin sadowniczych prowadzonych przez siebie plantacji szkółkarskich składa dostawca do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na położenie plantacji szkółkarskich.

Zgłoszenie upraw materiału szkółkarskiego do oceny polowej w celu uznania za materiał kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany.