Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

Organów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. powiatów, miasta na prawach powiatów oraz organizacji kościelnych i organizacji pozarządowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zaświadczenie właściwego organu gminy o zgodności lokalizacji obiektu, w którym będzie prowadzona placówka, z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz o numerze identyfikacji podatkowej NIP
 • pozytywna opinia starosty powiatu, na którego będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza, w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej organizowanej przez podmiot, któremu podmiot zlecił realizację zadania
 • statut placówki lub jego projekt
 • regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka opiekuńczo-wychowawcza ma prowadzić działalność
 • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka oraz najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki – w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dokumenty są wymagane w przypadku gdy wojewoda po przeprowadzeniu oględzin obiektu zażąda ich przedstawienia (art.106 ust.5)
 • odpis z właściwego rejestru
 • informacja o sposobie finansowania placówki oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Czas realizacji  

30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja administracyjna

Etapy realizacji usługi  

1.Organ prowadzący placówkę lub ośrodek występuje do Wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej dołączając wymagane dokumenty 2.Rozpatrzenie wniosku następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę. W przypadku wydania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, placówka lub ośrodek zostaną wpisane do Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych . 3.Jeśli podmiotem prowadzącym placówkę nie jest powiat, o wydaniu zezwolenia oraz dokonanym wpisie do rejestru powiadamiany będzie właściwy powiat, na którego terenie placówka ma swoją siedzibę. W przypadku placówek prowadzonych przez samorząd województwa lub na jego zlecenie o wydaniu zezwolenia oraz dokonanym wpisie do rejestru powiadamiany będzie marszałek oraz powiat, na którego terenie placówka lub ośrodek ma swoją siedzibę. 4.Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu przez wojewodę oględzin obiektu, w którym placówka opiekuńczo-wychowawcza lub ośrodek ma prowadzić działalność. 5.Zezwolenie na prowadzenie placówki lub ośrodka wydaje się na czas nieokreślony.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Decyzja
 • zezwolenie
 • wniosek
 • regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna i interwencyjny ośrodek preadopcyjny
 • placówka opiekuńczo-wychowawcza
 • Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

  Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych