Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń, informacji i opinii z obszaru ochrony środowiska

Wydawanie zaświadczeń, informacji i opinii na pisemny wniosek klienta

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Klientów zainteresowanych wydaniem zaświadczenia/informacji/opinii

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek wraz z załącznikami wymaganymi przepisami szczegółowymi
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju postępowania: niezwłocznie, 7 dni lub nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku

Opłaty  

W zależności od rodzaju postępowania. Opłaty ustalane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do organu wyższego stopnia. Ponadto w przypadku wystąpienia przewlekłości lub bezczynności organu, interweniującemu przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto w przypadku wystąpienia przewlekłości lub bezczynności organu, po uprzednim jego wezwaniu do zaniechania naruszania prawa, interweniujący może wnieść w tym zakresie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia, informacji lub opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Podjęcie niezbędnych czynności do załatwienia sprawy I

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Środowisko
 • zaświadczenia
 • opinii
 • informacja
 • Wydawanie zaświadczeń, informacji i opinii z obszaru ochrony środowiska

  Wydawanie zaświadczeń, informacji i opinii na pisemny wniosek klienta