Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odpowiedź na postanowienie w sprawie wykazu towarów i usług

Usługa umożliwia usunięcie usterek w wykazie towarów i usług zgłoszonego znaku towarowego, wskazanych w postanowieniu Urzędu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszającego, który może być reprezentowany przez pełnomocnika. Zgłaszającym może być: - osoba fizyczna, - osobę prawną, - organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa. Pełnomocnikiem strony w przedmiotowym postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2053 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000)
Wymagane dokumenty  
  Odpowiedź na postanowienie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od postanowień Urzędu Patentowego, które są zaskarżalne, stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie postanowienia. Na postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść za pośrednictwem Urzędu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie przedmiotowego postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie pisma

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odpowiedź na postanowienie w sprawie wykazu towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego

  Odpowiedź na postanowienie w sprawie wykazu towarów i usług

  Usługa umożliwia usunięcie usterek w wykazie towarów i usług zgłoszonego znaku towarowego, wskazanych w postanowieniu Urzędu.