Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie lub odwołanie zgody na doręczenie korespondencji przez PUEUP

Usługa umożliwia wyrażenia lub wycofania zgody na doręczanie korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego (PUEUP).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszającym może być: 1. osoba fizyczna, 2. osoba prawna, 3. organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa. Zgłaszający może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być: -rzecznik patentowy, -radca prawny, -adwokat, -osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zawierający w szczególności: -oznaczenie wnioskodawcy; -wyraźnie określone żądanie dotyczące wyrażenia lub wycofania zgody na doręczanie korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego. -podpis wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

zgodnie z KPA

Rezultat realizacji usługi  

Urząd Patentowy doręcza korespondencję za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego albo kończy doręczanie korespondencji z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Odnotowanie wybranego sposobu doręczania korespondencji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • PUEUP
 • korespondencja
 • Wyrażenie lub odwołanie zgody na doręczenie korespondencji przez PUEUP

  Usługa umożliwia wyrażenia lub wycofania zgody na doręczanie korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego (PUEUP).