Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy dla wskazanych towarów

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego pisma wskazującego towary, dla których wnioskowane jest przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Wpłacający opłatę za dalszy okres ochrony - wskazanie towarów, dla których przedłużane jest prawo ochronne na znak towarowy stanowi wyjaśnienie wpłaty i utrzymywanego zakresu ochrony

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Pismo, z którego będzie jasno wynikać żądany zakres utrzymywanej ochrony przy przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy dla części towarów.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

Opłata okresowa za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług, wniesiona przed upływem mijającego okresu ochrony - 400,00 zł. Opłata za każdą klasę towarową wniesiona w sześciomiesięcznym terminie po upływie poprzedniego okresu ochrony - 520,00 zł (kwota bazowa - 400,00 zł zwiększona o dodatkowe 30%)

Tryb odwoławczy  

Urząd Patentowy, z urzędu lub na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego lub osoby przez niego upoważnionej, w drodze postanowienia, wykreśla z rejestru znaków towarowych błędny wpis dotyczący przedłużenia prawa ochronnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie pisma

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie pisma. 2. Weryfikacja żądanego zakresu ochrony. 3. Przedłużenie prawa ochronnego we wskazanym zakresie lub zwrot nieprawidłowo wniesionej opłaty.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wskazanie zakresu ochrony przedłużanego prawa ochronnego na znak towarowy

  Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy dla wskazanych towarów

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego pisma wskazującego towary, dla których wnioskowane jest przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy.