Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uregulowanie stanu prawnego grobu/niszy urnowej

uregulowanie stanu prawnego grobu/niszy urnowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) powinny zostać przedłożone w oryginalnym odpisie bądź notarialnie poświadczonej kserokopii, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez notariusza lub występującego w prawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem lub radca prawnym.
 • 2. Dokument wymieniony w pkt. 2) lit. b) nie będzie wymagany w przypadku, gdy wynikające z niego fakty lub stan prawny są możliwe do ustalenia w oparciu o dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę lub bazę danych ZCK.
 • 3. Załączniki do wniosku (jeden z wymienionych):a) prawomocny wyrok sądu, b) odpis skrócony akt zgonu poprzedniego dysponenta, w przypadku gdy nie został on pochowany na cmentarzu komunalnym w Krakowie,a regulacja stanu prawnego następuje na podstawie jego dyspozycji, c) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ewentualnie notarialny akt poświadczenia dziedziczenia,po poprzednim dysponencie
 • 4. Wniosek o uregulowanie stanu prawnego
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem, za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

uregulowanie stanu prawnego grobu/niszy urnowej

Etapy realizacji usługi  

1)Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) Wydanie pisma potwierdzającego prawo do dysponowania grobem/niszą urnową lub pisma o odmowie wyrażenia zgody na uregulowanie stanu prawnego, zawierające szczegółowe uzasadnienie oraz pouczenie o sposobach regulacji stanu prawnego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • regulacja stanu prawnego grobu/niszy urnowej
 • cmentarz
 • Uregulowanie stanu prawnego grobu/niszy urnowej

  uregulowanie stanu prawnego grobu/niszy urnowej