Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy (z możliwością skorzystania z mechanizmów wymuszających kompletność zgłoszenia), wspólny znak towarowy, znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Zgłaszającym może być: 1. osoba fizyczna, 2. osoba prawna, 3. organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w imieniu Skarbu Państwa. Zgłaszający może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być: -rzecznik patentowy, -radca prawny, -adwokat, -osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2053)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623)
Wymagane dokumenty  
 • Podanie może również zawierać:
  1. oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie
  2. wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika,
  3. spis załączonych dokumentów i oświadczeń.
 • Zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego powinno zawierać: - Podanie >- Załączniki

  Podanie zawierające co najmniej:
  1. nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,
  2. oznaczenie pełnomocnika (nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika), jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
  3. wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy bądź wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, 4. określenie znaku towarowego (przedstawienie znaku w miejscu do tego przeznaczonym). Określenie znaku towarowego polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu, jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontr etykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze: kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną,
  5. wskazanie towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony,
  6. podpis zgłaszającego/zgłaszających, osób uprawnionych do reprezentowania Zgłaszającego (w przypadku osoby prawnej) lub pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia
 • Załączniki: 1. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa, 2. oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego, 3. nagranie dźwięku w 2 egzemplarzach na informatycznym nośniku danych (materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej), 4. regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego, 5. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki z wyłączeniem terminów załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p). Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w procedurze badawczej trwa ok. 1,5 roku od daty dokonania zgłoszenia, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu. Natomiast dla zgłoszeń dokonanych od dnia 15 kwietnia 2016r. postępowanie na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w procedurze rejestrowej trwa ok 6 miesięcy, o ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności mogące mieć wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu. Skorzystanie z formularza wymuszającego kompletność zgłoszenia ma na celu przyspieszenie postępowania zgłoszeniowego.

Opłaty  

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług wynosi: w postaci papierowej 450,00 zł., w postaci elektronicznej 400 zł. Opłata za każdą następną klasę towarową wynosi dodatkowo 120 zł. W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%. Opłata za ochronę tzw. opłaty okresowe (po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego). Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony ustalana jest na podstawie ilości klas towarowych: – za każda klasę towarową 400 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.
Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.
Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego wydane w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, podania wraz z załącznikami. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

  Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy (z możliwością skorzystania z mechanizmów wymuszających kompletność zgłoszenia), wspólny znak towarowy, znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.