Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Uzyskanie licencji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu – właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie licencji
Czas realizacji  

Właściwy organ rozpatruje wniosek o udzielenie licencji niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia kompletnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Opłata za udzielenie licencji, w zależności od okresu na jaki została udzielona, wynosi: - 700 złotych za okres od 2 do 15 lat; - 800 złotych za okres powyżej 15 do 30 lat; - 900 złotych za okres powyżej 30 do 50 lat i jest powiększona o 10% tej opłaty za każdy pojazd zgłoszony w wykazie pojazdów. Natomiast za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty za udzielenie licencji

Tryb odwoławczy  

Dla decyzji administracyjnej, którą jest licencja, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Licencja

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku wraz z załącznikami wskazanymi w art. 8 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym. Ocena kompletności złożonej dokumentacji przez organ. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wezwanie przedsiębiorcy przez organ do uzupełnienia wniosku lub załączników. Ostateczne rozpatrzenie wniosku przez organ. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie (wystawienie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą albo decyzji odmawiającej udzielenia licencji). Przekazanie decyzji administracyjnej przedsiębiorcy (odbiór decyzji przez przedstawiciela przedsiębiorcy lub przesłanie na wskazany adres).

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Licencja na transport drogowy
 • zezwolenie na transport drogowy osób
 • drogowy przewóz osób
 • Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

  Uzyskanie licencji