Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania i psychologicznych
w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych
i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty a także zachowania ich ważności.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, mogą prowadzić podmioty uprawnione do wykonywania badań w służbie medycyny pracy, zajmujące się zadaniami medycyny kolejowej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie o zatrudnianiu co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania badań w służbie medycyny pracy oraz o zajmowaniu się zadaniami medycyny kolejowej
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Oświadczenie o zatrudnianiu lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: otorynolaryngologii, okulistyki, neurologii lub współpracy z takimi lekarzami na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Oświadczenie o zapewnieniu nieodpłatnego wykonywania badań ponownych
 • Oświadczenie o zatrudnianiu psychologa, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej, lub współpracy z takim psychologiem na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • Wniosek
Czas realizacji  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, po weryfikacji pod względem formalnym wniosku o wpis na listę, dokonuje wpisu na listę oraz wydaje zaświadczenie o wpisie na listę w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. W razie stwierdzenia niekompletności wniosku o wpis na listę Prezes UTK, w terminie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wzywa podmiot ubiegający się o wpis na listę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek o wpis na listę nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opłaty  

Równowartość 200 euro liczona przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności wpisu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zaświadczenie informujące o dokonaniu wpisu na listę podmiotów, prowadzoną przez Prezesa UTK, uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Podmiot wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa UTK wydaje dokument (orzeczenie lekarskie) potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do uzyskania licencji maszynisty a następnie świadectwa maszynisty, tj. dokumentów uprawniających do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego po liniach sieci kolejowych w RP a także innych krajów UE.

Etapy realizacji usługi  

1) Podmiot - złożenie wniosku i załączników. 2) UTK – sprawdzenie: Czy dokumenty są kompletne? Jeżeli dokumenty niekompletne wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Jeżeli wymagane wyjaśnienie wezwanie o konieczności złożenia wyjaśnień? 3) UTK: Czynności administracyjne w UTK. 4) UTK: Decyzja Prezesa UTK o wpisie na listę – wydanie zaświadczenia podmiotowi występującemu o wpis. 5) Podmiot: Otrzymuje zaświadczenie o wpisie? 6) UTK: Dokonanie obliczenia opłaty wg równowartości 200 euro w złotych na dzień wpisu. 7) Podmiot: dokonuje opłaty po otrzymaniu zaświadczenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 8) Niedokonanie opłaty w terminie 7 dni – wykreślenie podmiotu z listy.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Licencja maszynisty
 • badania lekarskie
 • Wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

  Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania i psychologicznych
  w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych
  i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty a także zachowania ich ważności.