Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego

Uzyskanie informacji o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód wniesienia opłaty od wniosku.
 • Oryginał lub notarialnie poświadczony, lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis spełniający wymogi określone w rozdziale 3a działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa (patrz formularz PPD-1 lub PPS-1)
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez organ

Opłaty  

40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Tryb odwoławczy  

Na interpretację indywidualną przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa. Skargę do WSA wnosi się, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku. 2. Weryfikacja. 3. Wydanie interpretacji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • podatki
 • wniosek
 • interpretacja indywidualna
 • ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego

  Uzyskanie informacji o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika