Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wypłacenie z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

Umożliwienie składania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej, wniosków partii politycznych o wypłacenie subwencji, zarówno w postaci papierowej, jak i elektroniczne (z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowa Komisja Wyborcza

Kogo dotyczy  

Partie polityczne uprawnione do otrzymywania subwencji z budżetu państwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wypłacenie subwencji, wraz z aktualnym wyciągiem z ewidencji partii politycznych
Czas realizacji  

I kwartał 2020r.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie elektronicznej postaci wzoru wniosku o wypłacenie subwencji

Etapy realizacji usługi  

* Partia polityczna, która: 1) w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo 2) w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów, ma prawo do otrzymywania przez okres kadencji Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie, subwencji z budżetu państwa na działalność statutową. * Podstawę wypłacenia subwencji stanowi złożenie przez organ partii politycznej statutowo uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz, w terminie do 31 marca każdego roku, wniosku o wypłacenie subwencji na dany rok, sporządzonego na urzędowym formularzu i potwierdzonego przez Państwową Komisję Wyborczą w przedmiocie uprawnienia do subwencji oraz jej wysokości. * Wniosek o wypłacenie subwencji, wraz z aktualnym wyciągiem z ewidencji partii politycznych, jest składany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza, po potwierdzeniu wniosku co do posiadania przez partię polityczną uprawnienia do subwencji oraz wysokości subwencji, przesyła niezwłocznie wniosek do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Potwierdzenie wniosku sporządzane jest przez Państwową Komisję Wyborczą w formie odrębnego dokumentu, przekazywanego do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Subwencja
 • wniosek o wypłacenie subwencji
 • partia polityczna
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Wypłacenie z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym

  Umożliwienie składania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej, wniosków partii politycznych o wypłacenie subwencji, zarówno w postaci papierowej, jak i elektroniczne (z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)