Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym do krajów spoza UE

Dokonanie zmiany zezwolenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy (przewoźnika drogowego)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek przedsiębiorcy
Czas realizacji  

Właściwy organ rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia zgodnie z zapisami w umowach dwustronnych i protokołach z komisji mieszanych oraz Kodeksem postępowania administracyjnego

Opłaty  

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym w przypadku przewozu regularnego pobiera się opłatę, której wysokość jest uzależniona od okresu ważności zezwolenia. Dla okresu ważności: - do 6 miesięcy – 400 zł - do 1 roku – 800 zł - do 2 lat - 1.500 zł - do 3 lat - 2.200 zł - do 4 lat - 3.000 zł - do 5 lat - 3.700 zł Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym w przypadku przewozu regularnego specjalnego pobiera się opłatę, której wysokość wynosi 50% odpowiedniej opłaty za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia

Tryb odwoławczy  

Dla decyzji administracyjnej, którą jest zezwolenie, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku wraz z załącznikami zależnymi od zakresu zmiany. Ocena kompletności złożonej dokumentacji przez organ. Przesłanie wniosku do akceptacji Ministerstwa państwa którego dotyczy usługa regularna (w sytuacji kiedy zgodnie z zapisami w umowie bądź też w protokołach z komisji mieszanych taka zmiana wymaga konsultacji). W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wezwanie przedsiębiorcy przez organ do uzupełnienia wniosku lub załączników. Ostateczne rozpatrzenie wniosku przez organ. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie (wystawienie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na wykonywanie przewozów regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym do krajów spoza UE lub zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym do krajów spoza UE - uwzględniającego zmiany, albo decyzji odmawiającej dokonania zmiany zezwolenia). Przekazanie decyzji administracyjnej przedsiębiorcy (odbiór decyzji przez przedstawiciela przewoźnika lub przesłanie na wskazany adres)

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zmiana zezwolenia na transport drogowy
 • zmiana zezwolenia na drogowy przewóz osób
 • zmiana pozwolenia na transport drogowy osób
 • Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym do krajów spoza UE

  Dokonanie zmiany zezwolenia