Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Informacja o wysokości środków (funduszu sołeckiego) przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy

Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych do wojewodów przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w roku poprzedzającym rok budżetowy (vide załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia)
Czas realizacji  

Złożenie ww. informacji do wojewody do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do wojewodów

Etapy realizacji usługi  

-Po sporządzeniu informacji wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje do wojewody ww. informacje, - Wojewoda weryfikuje dane, sporządza zbiorczą informację z danego województwa i następnie przekazuje ją do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • fundusz sołecki
 • sołectwo
 • kwota bazowa
 • informacja
 • Informacja o wysokości środków (funduszu sołeckiego) przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy

  Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych do wojewodów przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)