Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

1. Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; 2. W imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1626)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 212)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Do zgłoszenia uszkodzenia należy załączyć uszkodzony dowód osobisty (dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście).
 • Wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Czas realizacji  

Niezwłocznie.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (wydawane na żądanie).

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez posiadacza dowodu osobistego. 2. Unieważnienie utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego przez organ gminy. 3. Wydanie przez organ gminy zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – na żądanie posiadacza dowodu osobistego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

  Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

  Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.