Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym

Uzyskanie od MŚ zezwolenia na wykonanie działań zakazanych w parkach narodowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Środowiska

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i podmioty prawne (instytucje naukowe, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa), które chciałyby uzyskać zgodę MŚ na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Opłaty związane z usługą: 82 zł (nie dotyczy zezwoleń na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody oraz zezwoleń na działania związane z ochroną przyrody wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej). w przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika również potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (17 zł)

Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawca ma prawo się odwołać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja zezwalająca na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym;

Etapy realizacji usługi  

Wniesienie wniosku.
Minister Środowiska występuje o opinię do dyrektora parku narodowego.
Dyrektor parku narodowego przekazuje opinię Ministrowi Środowiska.
Minister Środowiska wydaje decyzję w przedmiocie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
Przesłanie decyzji stronom postępowania administracyjnego

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zezwolenie
 • zakazy obowiązujące w parkach narodowych
 • odstępstwo
 • Zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym

  Uzyskanie od MŚ zezwolenia na wykonanie działań zakazanych w parkach narodowych