Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym

Uzyskanie od MKŚ zezwolenia na wykonanie działań zakazanych w parkach narodowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Klimatu i Środowiska

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i podmioty prawne (instytucje naukowe, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa), które chciałyby uzyskać zgodę MKŚ na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej,
 • Wypełniony formularz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Opłaty związane z usługą: 82 zł (nie dotyczy zezwoleń na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody oraz zezwoleń na działania związane z ochroną przyrody wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej). W przypadku, gdy realizowane badania prowadzone będą w ramach zadań Instytutu/Uniwersytetu/Uczelni, konieczne jest przesłanie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa osoby uprawnionej (Dyrektora/Rektora) do reprezentowania tej Instytucji na potrzeby prowadzenia niniejszych badań naukowych bądź wniosku podpisanego przez Dyrektora/Rektora niniejszego Instytutu/Uczelni. W tym przypadku nie jest konieczne wnoszenie opłaty skarbowej, w związku ze zwolnieniem wynikającym z przepisów ustawy o opłacie skarbowej. Ww przypadku reprezentowania podmiotu przez pełnomocnika również potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (17 zł)

Tryb odwoławczy  

Strona postępowania może zwrócić się do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja zezwalająca na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parku narodowym

Etapy realizacji usługi  

1. Wniesienie wniosku.
2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku.
3. Minister Klimatu i Środowiska występuje do dyrektora parku narodowego z prośbą o wyrażenie opinii na temat planowanych czynności/badań na terenie parku narodowego.
4. Dyrektor parku narodowego przekazuje opinię Ministrowi Klimatu i Środowiska.
5. Minister Klimatu i Środowiska wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym.
6. Następuje przekazanie decyzji stronom postępowania administracyjnego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zezwolenie
 • zakazy obowiązujące w parkach narodowych
 • odstępstwo
 • Zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym

  Uzyskanie od MKŚ zezwolenia na wykonanie działań zakazanych w parkach narodowych