Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł

udostępnienie wzoru wniosku o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której wnioskodawca przebywa.

Kogo dotyczy  

Rodzin lub osob samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, zamieszkałych na terenie gmin lub miejscowości dotkniętych powodzią i określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydawanym na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o zasiłek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2011 r.
Czas realizacji  

Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia wniosku do organu.

Opłaty  

bez opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku bądź decyzji o odmowie przyznania zasiłku.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o zasiłek powodziowy; 2. decyzja w sprawie przyznania zasiłku; 3. wypłata zasiłku; 4. weryfikacja prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zasiłek
 • powódź
 • klęski żywiołowe
 • Wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł

  udostępnienie wzoru wniosku o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł