Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wykreślenie z rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Wykreślenie z rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) tworzenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, b) pełnienia funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, c) zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, d) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, e) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.
Czas realizacji  

14 dni od dnia, kiedy decyzja o wykreśleniu stanie się ostateczna.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Rezultat realizacji usługi  

Wykreślenie z rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o wykreślenie z rejestru 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru oraz zamieszczenie w rejestrze informacji o zakończeniu działalności

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   działalność regulowana trust spółki pranie pieniędzy instytucja obowiązana finansowanie terroryzmu

  Wykreślenie z rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

  Wykreślenie z rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.